31.12.22

దిల్ పసంద్ కర్రీ (Tinda) | Tinda Curry


దిల్ పసంద్ కర్రీ (Tinda) | Tinda Curry

https://youtu.be/d87zQ5xBbdM

 #tinda #tindagourd #indiansquash #applegourd #babypumpkin #chinnagummadikaya #dinta #dhemase #howto #vegcurry #satvik #satvikaahar #healthyfood #vegfood #vegfood #southindianveg #withoutgarlic #telangana #andhra #pureveg #traditionalsouthfood #healthyfood #healthylife #withoutgarlicpaste #tastyvegfood

#teluguvantalu #rotipacchadi #chutney #pacchadi #curry #koora #tastyfood  #punjabifood #satwikfood #satwik
#northindiandish #northindianveg #northindianspice #makhani #dalmakhani #gravy #paneerbuttermasala #paneer #butter #kashmirimichipowder #bengalgram #coconut #coconutmilk

No comments :
Write comments